CF-5ME (M-Type II) : Power Supply and Microphone Expansion Unit


CF-5ME (M-Type II) : Power Supply and Microphone Expansion Unit

CF-5ME_1

 เป็นเครื่องเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อขยายเพิ่มชุดไมค์ประชุม CF-5MC (M-Type), CF-5MC (M-Type II), CF-5MD (M-Type) และ CF-5MD (M-Type II) เพื่อให้ระบบชุดประชุมพร้อมระบบจับภาพอัตโนมัติ (CF-5M Series) สามารถใช้งานได้มากกว่า 50 ตัวขึ้นไป มีช่องเชื่อมต่อแบบ (M-Type) 8 pin ทั้งหมด 4 ช่อง มี 2 ช่องสำหรับเชื่อมต่อไมค์ประชุม โดยสามารถต่อไมค์ประชุมได้ช่องละ 25 ตัว รวมไมค์ประชุมทั้งหมด 50 ตัว และอีก 2 ช่อง สำหรับเชื่อมต่อเครื่องควบคุมและจ่ายไฟหลัก CF-5MS (M-Type II) หรือ CF-5MPR (M-Type II) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องจ่ายไฟ กรณีที่ต้องต่อสายสัญญาณเชื่อมต่อเป็นระบบทางไกลๆได้ เพื่อป้องกันปัญหาไฟตกคร่อมภายในสาย

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์  0-2225-0094, 0-2623-8899 www.mynpe.com, E-mail : mynpe@mynpe.com