บริษัท บูลด็อก ออดิโอ จำกัด รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘GOLD NOTE’ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

0

GOLD NOTE เครื่องเสียงจากเมืองฟลอเรนซ์ ศูนย์กลางศิลปะวิทยาการของอิตาลีในยุคเรเนซองส์ มีประวัติความเปนมายาวนานกว่า 30 ปี ก่อตั้งโดย Mr. Maurizio Aterini ซึงเปนวิศวกรเครืองกลทีมีความ หลงไหลในเครืองเสียงมากถึงขนาดทีทําวิทยานิพนธ์เกียวกับการออกแบบ tonearm สมัยทีเรียน ก่อนทีจะผัน ตัวมาเปนทีปรึกษาการออกแบบให้กับบริษัทเครืองเสียงหลายแห่ง และท้ายสุดเปดบริษัทรับผลิต OEM ให้กับ Hifi Division ของ Bluenote จนหลังจากป 2008 ทีเค้ายุติการผลิตสิคา OEM และเริมผลิตสินค้าของตนเอง ภายใต้แบรนด์ Black Note ก่อนทีจะเปลียนชือทังหมดเปน Gold Note ในป 2012

วิศวกรรม + ดีไซน์ + งานฝมือ = Made in Italy

Italy ต้นกําเนิดคีตกวีชือก้องของโลกอย่าง Vivaldi, Verdi, Puccini เปนอีกหนึงประเทศทีมีความสามารถใน การผลิตเครืองเสียงและเครืองดนตรีทีดีเยียม

Maurizio รู้ดีว่าการทีจะทําให้คําว่า “Made in Italy” ไม่ใช่เพียงคําพูดสวยหรู เค้าต้องออกแบบ GOLD NOTE ให้เปนเครืองเสียงทีสะท้อนความเปน Italian sound ทีมีความหวาน โรแมนติก แต่เปยมไปด้วยพลัง และยัง ต้องให้ความสําคัญกับ product design และคุณภาพงานผลิต โดยสินค้า GOLD NOTE ทังหมดได้นัก ออกแบบ Stefano Bonifazi จาก designer house ชือดังในอิตาลีมาช่วยในด้าน product design โดย Stefano เน้นปรัชญาการออกแบบทีสวยงาม ดูได้นาน และต้องมีข้อดีทางวิศวกรรม ตัวอย่างทีชัดเจน เช่น ฐานของเครืองเล่นแผ่นเสียงของ GOLD NOTE ส่วนใหญ่มีการใช้ไม้ Italian walnut ทีมีความแข็งมากเปน พิเศษ นํามา CNC ให้ได้ส่วนโค้งตามสัดส่วนทีมาจากส่วนโค้งของสะพาน Ponte Vecchio ใน Florence ทีมี ความกว้างของระยะเสามากกว่าปรกติเพือให้เรือขนาดใหญ่แล่นสวนกันได้ แต่มีความแข็งแรงไม่ผิดไปจาก สะพานทีมีระยะเสาทีแคบกว่า หรือการเลือกไช้โลหะในการทํา case และออกแบบช่องระบายความร้อนของ อุปกรณ์อีเลคโทรนิคของ Gold Note ทีเมือนํามาวางต่อกัน จะเห็นถึงความสวยงามในความเรียบง่ายทีเปน เอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ และสามารถระบายความร้อนได้อย่างดีเยียม

Upgradable

อีกจุดเด่นของเครืองเสียง Gold Note คือ เปนผลิตภัณฑ์ทีเปดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถ upgrade เครืองเสียงที มีอยู่ได้ ทําให้สามารถใช้งานเครืองเสียง GOLD NOTE ทีซือไปได้อย่างยาวนาน คุ้มค่ามากยิงขึน อินทรีเกรตแอมป all in one รุ่นเริมต้นอย่าง GOLD NOTE IS-10 ทีมี streamer dac และแอมปกําลังขับ 90 x 2 (8 ohm) ทีทาง GOLD NOTE ออกแบบมาให้สามารถเพิมเพาเวอร์แอมป รุ่น PA- 10 EVO เพือเข้าไปทํางาน ร่วมกันกับภาคแอมปในตัว IS-10 โดยจะทําให้มัน bridged mono และเพิมกําลังขับเปน 250w/ข้างที 8 โอห์ม ซึงทรงพลังมากพอในการขับลําโพงทัวไป หรือการที source ของ GOLD NOTE อย่าง DAC หรือ Phono stage ทีสามารถเพิม power supply ทีออกแบบมาเฉพาะเข้าไปเพือให้ได้เสียงทีดียิงขึน หรือการทีปรีแอมป์

ของ GOLD NOTE สามารถเพิม tube output stage และ power supply ได้เพือเพิมคุณภาพเสียงจากเดิม ขึนไปอีก หรือหากจะ upgrade รุ่นทีสูงขึน ทาง GOLD NOTE เองก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายซีรีส์ ตังแต่อีเลค โทรนิกส์ในซีรีส์ 5 ซีรีส์ 10 และซีรีส์ 1000 ไว้รองรับความต้องการของนักเล่นเครืองเสียงอย่างครบครัน

World renowned Italian hifi manufacturer

GOLD NOTE เปนหนึงในผู้ผลิตไม่มากนักทีจะสามารถนําเสนอเครืองเสียงได้ครบ product line ตังแต่ source ทัง digital และ analog ไปถึงแอมป และลําโพง และยังได้รับการยอมรับจากสือเครืองเสียงทัวโลก โดยเฉพาะ source ทัง analog และ digital ทีได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเปน Streamer DAC IS-10 เครืองเล่น แผ่นเสียง Mediterraneo และ pre phono PH-1000 ทีได้ Class A Stereophile หรือซุปเปอร์อินทรีเกรต แอมป all in one อย่าง IS-1000 ทีได้รางวัล The Absolute Sound Editor’s Choice ถึง 4 ปซ้อน ปจจุบัน GOLD NOTE เปนผู้ผลิตเครืองเสียงใหญ่อันดับต้นๆ และเปน independent hifi manufacturer ที ใหญ่ทีสุดในอิตาลี ผลิตภัณฑ์ Gold Note ทังหมดยังคงผลิตนโรงงานของ GOLD NOTE เอง ที Florence ประเทศอิตาลี และมีสินค้าครบทุก line ผลิตภัณฑ์ทัง เครืองเล่นซีดี, Streamer DAC, เครืองเล่นแผ่นเสียง, หัวเข็ม, โฟโนเสตจ, แอมป, ลําโพง, สายสัญญาณ, สายลําโพง, สายไฟ, ชันวางเครืองเสียง

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ GOLD NOTE จากประเทศอิตาลี นําเข้า และจัดจําหน่ายในประเทศไทย พร้อมรับประกัน คุณภาพสินค้านาน 12 เดือน โดย บริษัท บูลด๊อก ออดิโอ จํากัด แต่เพียงผู้เดียว

GOLD NOTE DS-10 EVO Streaming DAC (123,000 THB)

Streaming DAC ทีน่าจะได้รับคําชืนชมและรางวัลจากสือเครืองเสียงทัวโลก ไม่ว่าจะเปน Stereophile Class A, Hifi+ 25th anniversary Editor’s Choice Award และอืนๆ อีกมากมาย โดดเด่นด้วย Function “Chameleon” ทีเปด โอกาสให้ผู้ใช้งานเลือกปรับแต่ง DAC parameter ได้ถึง 192 แบบให้เหมาะกับชุดเครืองเสียงและแนวเสียงทีชอบ รองรับ ทุกการเชือมต่อ ทัง LAN, Wifi , Spotify connect, Tidal connect, Qobuz, Full MQA, vTuner, Deezer, UPNP, Roon Ready, Bluetooth (HD 5.0), Airplay 2.0 รองรับ ไฟล์ได้หลากหลายทัง PCM (up to 32bit/384kHz), DSD (up to 512) ควบคุมด้วย app GOLD NOTE CONTROL ได้ทัง iOS และ android สามารถ upgrade เพิม power supply PS-10 EVO ทีออกแบบมาเฉพาะสําหรับ DS-10 EVO เพือยกระดับเสียงขึนไปอีกระดับ GOLD

NOTE DS-10 EVO ยังมีภาคขยายสัญญาณสําหรับต่อหูฟงคุณภาพสูงให้มาพร้อมในตัว รายละเอียดเพิมเติม: https://www.goldnote.it/digital-sources/ds-10-evo/

GOLD NOTE DS-1000 EVO Streaming DAC (286,000 THB)

Streaming DAC ตัว top ของ GOLD NOTE ทีมาพร้อมภาค analog output ที GOLD NOTE บรรจงสร้างให้ได้เสียงทีมีความเปน analog อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมการใช้ chip DAC AKM ข้างละ 1 ตัว ทํางานแบบ fully balanced เพือให้ได้เสียงดีทีสุด โดดเด่นด้วย Function “Chameleon” ทีเปด

โอกาสให้ผู้ใช้งานเลือกปรับแต่ง DAC parameter ได้ถึง 192 แบบให้เหมาะกับชุดเครืองเสียงและแนวเสียงที ชอบ รองรับทุกการเชือมต่อ ทัง LAN, Wifi , Spotify connect, Tidal connect, Qobuz, Full MQA, vTuner, Deezer, UPNP, Roon Ready, Bluetooth (HD 5.0), Airplay 2.0 รองรับไฟล์ได้หลากหลายทัง PCM (up to 32bit/384kHz), DSD (up to 512) ควบคุมด้วย app GOLD NOTE CONTROL ได้ทัง iOS และ android สามารถ upgrade เพิม tube output stage และ power supply ของ GOLD NOTE ได้

GOLD NOTE IS-1000 Mk II Integrated amp with Streaming DAC and phono stage MM/MC

(Deluxe 250,000 THB / Line 210,000 THB)

ซุปเปอร์อินทรีเกรตแอมปแบบ all in one เจ้าของรางวัล The Absolute Sound Editor’s Choice Award 4 ปซ้อน ทีตอบโจทย์ครบทังสาย Digital และ Analog ด้วยฟงค์ชัน DAC Streamer และมี MM/MC phono stage คุณภาพสูง ทีมีพืนฐานมาจากปรีโฟโนรุ่น PH-10 บิวอินมาให้ในตัว พร้อมแอมป class AB กําลังขับ 125w/ข้าง ที 8 โอห์ม ให้ กําลังสํารองสูงมากพอทีจะขับลําโพงส่วนใหญ่ได้เปนอย่าง

ดี โดยรุ่น Deluxe จะมาพร้อมกับ BurrBrown PCM1792A และรุ่น Line BurrBrown PCM1976A รายละเอียดเพิมเติม: https://www.goldnote.it/all-in-one-en/is-1000-mkii/

GOLD NOTE IS-10 All in one, upgradable integrated amp with streaming DAC (128,000 THB) อินทรีเกรตแอมป all in one รุ่นล่าสุดทีให้คุณเข้าถึงคุณภาพเสียงของ GOLD NOTE ได้ง่ายขึน ตอบโจทย์ ไลฟสไตล์ของ audiophile ยุคใหม่ ด้วยขนาดทีเล็ก แต่ยังคงคุณภาพเสียงโรแมนติกของ GOLD NOTE เอาไว้ อย่างเหนียวแน่น รองรับทุกการเชือมต่อ ทัง LAN, Wifi , Spotify connect, Tidal connect, Qobuz, Full MQA, vTuner, Deezer, UPNP, Roon Ready, Bluetooth (HD 5.0), Airplay 2.0 รองรับไฟล์ได้หลากหลาย ทัง PCM (up to 32bit/384kHz), DSD (up to 256) ควบคุมด้วย app GOLD NOTE CONTROL ได้ทัง iOS และ android

GOLDNOTE IS-10 มาพร้อมกําลังขับ 90 วัตต์/ข้าง ที 8 โอห์ม และ สามารถ upgrade เพิม POWER AMP PA-10 EVO ซึงจะทํางาน ร่วมกับภาคขยายในตัว IS-10 ด้วยการ bridged mono ให้ได้กําลัง 250w/ข้างที 8 โอห์ม นอกจากนันยังมีช่องต่อหูฟง 6.3mm และ ภาคขยายหูฟงคุณภาพสูงทีสามารถปรับ output sensitivity ได้ 2 ระดับ และมีช่อง RCA input x 2 สําหรับการต่อเพิม analog source อืนๆ เข่น phono preamplifier ได้ อย่างสะดวกสบาย รายละเอียดเพิมเติม: https://www.goldnote.it/all-in-one-en/is-10/

GOLD NOTE PH-5/PH-10 Phono stage MM/MC with adjustable IRAA equalization

(40,000/79,000 THB)

ปรีโฟโน ทีโดดเด่นมากในระดับราคานี รางวัล The Absolute Sound Editor’s Choice Award ในหมวด Phono Preamplifier เปนเครืองการันตีถึงคุณภาพเสียง มาพร้อมภาคขยายสัญญาณหัวเข็ม MM และ MC ที สามารถปรับตังค่า input impedance และ GAIN ได้อย่างละเอียด และมีจุดเด่นทีไม่มีในปรีโฟโนระดับราคา ใกล้เคียงกันคือทัง PH-5 และ PH-10 สามารถปรับ equalization curve ได้ถึง 3 แบบ (RIAA, Decca London, American Columbia) ให้เข้ากับแผ่นทีเล่นได้ โดยการปรับแต่งทังหมด สามารถทําจากด้านหน้า เครืองแบบ on the fly ฟงได้ทันที และเปนการปรับตังในแบบ analog ล้วนๆ ไม่มีการใช้ digital equalizer เข้า มาเกียวข้อง แลยังมี output ทังแบบ RCA และ XLR มาให้ในตัว โดย PH-10 จะเพิม input เข้ามาเปน 2 input และมี gain ขยายสัญญาณ MM/MC ทีสูงกว่า PH-5 เล็กน้อย

Phono preamplifier ของ GOLD NOTE ทัง 2 รุ่น สามารถอัพเกรดคุณภาพเสียงโดยเชือมต่อกับ power supply ของ GOLD NOTE ได้เพือเพิมความสงัดและ dynamic ของเสียงให้ดียิงขึนกว่าเดิม

รายละเอียดเพิมเติม:

https://www.goldnote.it/phono-stages/ph-5/ https://www.goldnote.it/phono-stages/ph-10/

GOLD NOTE PIANOSA (145,000 THB) เครืองเล่นแผ่นเสียงทีใช้การออกแบบสัดส่วนโค้งของสะพาน Ponte Vecchio ใน Florence ประเทศอิตาลี เปน

ต้นแบบ เพือเพิมความแข็งแรง และลด resonance ทาง GOLD NOTE เลือกใช้วัสดุ CNC solid Italian Walnut ประกบเข้ากับ แกน stainless steel และ MDF ในการผลิตแท่น และใช้ Dampened Poly-Vinyl ซึงเปนวัสดุทีมีส่วนผสมของ แผ่นเสียงมาผลิต platter

GOLD NOTE Pianosa สามารถปรับเปลียน speed ระหว่าง 33

1/3 rpm กับ 45 rpm ได้อย่างง่ายดายด้วยการเลือกกด switch ทีตัวแท่น และมาพร้อมกับtonearm GOLD NOTE B-5.1 ทีสามารถปรับตัง VTA ได้

รายละเอียดเพิมเติม: https://www.goldnote.it/turntables/pianosa/

GOLD NOTE VALORE 425 plus Acrylic version (88,000 THB)

เครืองเล่นแผ่นเสียงที GOLD NOTE ต้องการสร้างให้เกิดความคุ้มค่าของคุณภาพเสียงต่อราคาทีดี สมกับชือ Valore ทีมีความหมายว่า Value โดยรุ่นทีจะทําการ จําหน่ายในเมืองไทยคือ Italian acrylic version มาพร้อม กับ tonearm GOLD NOTE B-5 สามารถปรับตังค่า VTA ได้ มอเตอร์ synchronous 12v ทีมีรอบหมุนทีเงียบ นิง สามารถเปลียน speed ระหว่าง 331/3 rpm กับ 45 rpm ได้ อย่างง่ายดายด้วยการเลือกกด switch ทีกล่องควบคุมที แยกออกมาจากตัวแท่น

รายละเอียดเพิมเติม: https://www.goldnote.it/turntables/valore-425-plus/